PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS NHÂN QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai08:55:39 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai08:55:34 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai08:55:29 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai08:55:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai08:55:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
6Khách vãng lai08:55:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai08:55:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai08:54:59 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai08:54:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
10Khách vãng lai08:54:48 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
11Khách vãng lai08:53:42 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
12Khách vãng lai08:35:17 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai08:29:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
14Khách vãng lai08:12:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
15Khách vãng lai08:01:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Vũ Thị Quỳnh Anh07:57:53 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
17Vũ Thị Quỳnh Anh07:57:35 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
18Khách vãng lai07:57:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai07:57:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai07:34:19 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
21Khách vãng lai07:14:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Khách vãng lai06:55:23 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
23Khách vãng lai06:55:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
24Khách vãng lai06:12:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00342
25Khách vãng lai06:09:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
26Khách vãng lai06:09:14 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
27Khách vãng lai06:09:11 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
28Khách vãng lai06:07:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai06:07:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai05:01:04 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
31Khách vãng lai04:43:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10790
32Khách vãng lai04:34:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai04:20:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
34Khách vãng lai04:14:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai03:51:16 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10512
36Khách vãng lai03:42:27 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
37Khách vãng lai03:42:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
38Khách vãng lai03:41:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai03:41:36 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
40Khách vãng lai03:41:28 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
41Khách vãng lai03:41:26 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
42Khách vãng lai03:37:57 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
43Khách vãng lai03:32:19 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
44Khách vãng lai03:32:13 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
45Khách vãng lai03:31:51 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
46Khách vãng lai03:31:50 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
47Khách vãng lai03:30:32 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Khách vãng lai03:28:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
49Khách vãng lai03:28:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
50Khách vãng lai03:21:38 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
51Khách vãng lai03:04:01 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai02:30:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
53Khách vãng lai02:15:04 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
54Khách vãng lai01:48:31 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
55Khách vãng lai01:41:12 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11654
56Khách vãng lai01:15:18 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
57Khách vãng lai01:08:05 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai01:08:02 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai00:53:24 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
60Khách vãng lai00:39:49 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Khách vãng lai00:39:45 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
62Khách vãng lai00:39:44 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai00:39:41 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
64Khách vãng lai00:22:37 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17611
65Khách vãng lai00:19:58 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
66Khách vãng lai00:15:33 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k_1_giao_vien.aspx
67Khách vãng lai00:01:56 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai00:00:06 http://bg-thcsnhanquyen.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
20 8 2019